Verksamhetsberättelse för år 2016 för föreningen
Enebybergsbibliotekets Vänner (EBV)

 

Styrelsen avger här följande verksamhetsberättelse för år 2016.

1 Programverksamhet

Under våren ordnade föreningen följande fem programpunkter:

• Gellert Tamas talade under rubriken Lasermannen, Katarina Taikon – och sedan …?.
Detta var ett samarrangemang med Kyrkan i Enebyberg.

• Frej Lindqvist framförde muminprogrammet Pärlor ut Trollkarlens hatt för barn.

• Carola Hansson berättande om sin bok Masja som är sista delen i triologin om familjen Tolstoj.

 Helge Skoog berättade om sitt skådespelarliv under rubriken Larmar och gör sig till vid EBV:s årsmöte.

• Henrik Ekman talade om och visade bilder ur boken Utsikt från ett torp.

Vårens program samlade en publik på ca 260 personer.
Föreningen ordnade under hösten fem programpunkter enligt följande:

• Tilde de Paula Eby talade om sin bok Tiden läker inga sår.

• Roger Persson visade och berättade om Dagermanfilmen Det fria ordets rebell.

• Cirkus Tigerbrand framförde Underbart lilla Zebra för barn.

• Magnus Halldin berättade om Tomas Tranströmers bok I arbetets utkanter.

Totalt samlade höstens författarprogram en publik på ca 190 personer.

2 Träffpunktens 10-års firande
Träffpunkt Enebyberg firade 10-årsjubiléeum 10 -16 oktober med ett omfattande program varje dag. EBV bidrog till programmet med Roger Perssons filmvisning av Dagermanfilmen och en pjäs för barn framförd av Cirkus Tigerbrand.


3 Övrig verksamhet

Barn och ungdomsverksamhet
Under året förekom flera aktiviteter som riktade sig till barn och ungdom. Syftet med denna verksamhet som föreningen beskostar är att stimulera barnens läsande. Världsbokdagen den 23 april uppmärksammades med ett författarbesök. Petrus Dahlin underhöll barnen i årskurs 2 på Träffpunkten fredagen den 22 april. Detta program genomfördes tillsammans med Föräldraföreningen i Enebyberg.
Utöver detta skedde utdelning av 61 stycken böcker till 4-åringarna och 41 stycken till 6-åringarna. Året innan var det 55 resp. 45 böcker. De s.k. Läsdagböckerna var inte lika populära detta år. De delades ut till 39 barn jämfört med till 68 barn förra året. Läsdagböckerna fungerar så att den som recenserar fyra böcker och lämnar in läsdagboken till biblioteket får en bok i present.
Framöver kommer dessa bokinköp att bekostas av kulturrådsmedel, men styrelsen har beslutat att motsvarande summa ca 3000 kr kan användas av Biblioteket till annan barn- och ungdomsverksamhet. Totalt stöder EBV den verksamheten med ca 6 000 kr per år.

Julmarknad
Hösten avslutades med sedvanlig Julmarknad som även denna gång drog en stor publik. Intrycket är att besökarantalet ökar varje år. Det bjöds på glögg med tilltugg, lotteri och litterär tipsvandring för ungdomar och vuxna. Föreningen fick detta år fina presenter från företag på torget och på Enebyängen som kunde delas ut som lotterivinster. Även bokförsäljning av skänkta böcker förekom. En jultomte gick runt i biblioteket. Vidare läste Helge Skoog om Ture Sventons jul och Frej Lindqvist om Mumintrollens julgransbesvär. Vid båda tillfällena var det många som lyssnade i läshörnan.

4 Hemsida och programblad
Föreningens hemsida med adressen www.ebvanner.se uppdateras kontinuerligt av Mariette Baecklund.

5 Antal medlemmar
Föreningen hade vid slutet av året 290 hushåll som medlemmar.

6 Styrelseledamöter, revisorer, valberedningen och styrelsemöten
Vid föreningens årsmöte den 8 mars 2015 omvaldes Jan O. Berg till ordförande till utgången av september och Anders Bergstrand valdes till ny ordförande från den 1 oktober. Till styrelsen omvaldes Mariette Baecklund, Inga von Corswant-Naumburg, Leif Edman, Carin Ekstrand och Margaretha Eriksson. Till nya ordinarie ledamöter valdes Ann-Marie Grimfors och J.P. Zetterström. Ingemar Ernberg omvaldes till styrelsesuppleant. Annemo Flank är i egenskap av biblioteksföreståndare adjungerad ledamot i styrelsen.

Till revisorer omvaldes Gösta Malmengård och Arne Axelson.

Maja Förberg omvaldes till valberedningen och Ulla-Carin Giertz till ny ledamot i densamma.

Styrelsen konstituerade sig så att Margaretha Eriksson blev sekreterare och Carin Ekstrand kassör.

Styrelsen har under 2016 sammanträtt fem gånger.

7 Ekonomi
Den ekonomiska ställningen och årets resultat framgår av den nedan bifogade resultat- och balansräkningen bilaga 2 resp.3. Intäkterna uppgår till 39 370 (48 431) och kostnaderna till 36 551 (59 658), vilket innebär ett överskott på 2 819 (underskott på 11 227). Medlemsavgifterna har inbringat 25 400 (27 400). Av balansräkningen framgår att tillgångarna är 60 779 (53 710) och skulderna är 14 900 (10 650). Eget kapital är 45 879 (43 060).

8 Övrigt
EBV har i ett yttrande till Byggnadsnämnden tillstyrkt och argumenterat för en namnändring av Bäverstigen till Dagermans stig i Enebyberg. Ett beslut har fattats i enlighet med detta. Beslutet har dock överklagats till Förvaltningsrätten.
Föreningen har e-postadresser till 80 procent av medlemmarna och tar tacksamt emot ytterligare adresser för att snabbt kunna nå ut med information på ett kostnadseffektivt sätt.


Enebyberg den 23 februari 2017

Jan O. Berg                                            Anders Bergstrand
(ordf. 1.1.- 30.9)                                      (ordf. 1.10-31.12)

Mariette Baecklund                               Inga von Corswant-Naumburg

Leif Edman                                            Carin Ekstrand                                     Ann-Marie Grimfors

J.P. Zetterström                                    Margaretha Eriksson                           Ingemar Ernberg

(Verksamhetsbet 2016 utskick )

Bilaga 1

Enebybergsbibliotekets Vänner   org nr 802406-7145

 
           
           
Redovisning för verksamhetsåret 2016    
           
           
Resultaträkning        
      2016   2015
Intäkter          
Medlemsavgifter   25400   27400
Medlemsgåvor   50   271
           
Intäkter sammankomster 9340   15320
Intäkter julmarknad   4580   5440
           
Summa intäkter   39370   48431
           
Kostnader        
Kostnader sammankomster -24198   -42071
Kostnader julmarknad -808   -684
Kontorsmaterial   -3395   -13599
Ungdomsverksamhet   -6597   -6000
Återförd reserv hörselslinga   5000
Övriga kostnader   -1553   -2304
           
Summa kostnader   -36551   -59658
           
Årets resultat   2819   -11227

Bilaga 2

Enebybergsbibliotekets Vänner   org nr 802406-7145  
           
           
Redovisning för verksamhetsåret 2016    
           
           
Balansräkning SEK 2016   2015
           
Tillgångar        
           
Likvida medel        
Kassa     588   883
Postgiro     60191   52827
Summa tillgångar   60779   53710
           
           
Skulder och eget kapital      
           
Skulder          
Övriga skulder   0   0
Förutbetalda medlemsavgifter 4900   10650
Avsatt ej fakturerade arvoden 10000   0
Summa skulder   14 900   10 650
           
Eget kapital        
Balanserat resultat   24260   35487
Årets resultat   2819   -11227
Biblioteksfond   18800   18800
Summa eget kapital 45879   43060
           
Summa skulder och eget 60779   53710
kapital