Verksamhetsberättelse för år 2014 för föreningen
Enebybergsbibliotekets Vänner (EBV)

 
Styrelsen avger här följande verksamhetsberättelse
för år 2014.

1 Programverksamhet

Årets programverksamhet inleddes i januari av författaren Lena Andersson som samtalade med EBV:s styrelsemedlem Ingemar Ernberg utifrån hennes bok Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek. Hon fick Augustpriset 2013 för den boken och belönades också med Publicistklubbens Guldpenna. Omkring 120 personer kom till arrangemanget. I slutet av januari var det igen dags för en barnteater med Musikteatern 89 som spelade Leoparden som tappade en fläck för ett 60-tal barn och vuxna. I samband med årsmötet i början av februari talade redaktören Ulf Schöldström från Grönköpings Veckoblad under rubriken Grönköping i våra hjärtan. Cirka 50 personer lyssnade på hans framförande. I mitten av mars framträdde Sara Danius som då nyligen blivit utsedd till ledamot av Svenska Akademien. Hon talade kring tema utifrån sin bok Den blå tvålen och fick som present en tvålkopp från Enebybergs Antikbod, vilket uppskattades mycket av såväl Sara Danius som publiken. Kring 100 personer fyllde kyrksalen vid hennes framträdande. Precis i slutet av april uppträdde skådespelaren och författaren Frej Lindqvist. Han talade under rubriken Finskt, svenskt och franskt. Föreningens hedersmedlem Helge Skoog var programvärd. Cirka 70 personer kom för att lyssna på Lindqvist.

Hösten inleddes i mitten av september av deckarförfattaren Ulf Durling som också länge varit verksam som psykiatriker på Danderyds sjukhus. Han kåserade om deckargenren utifrån rubriken för föredraget Om mord på bibliotek. Drygt 30 personer kom till det arrangemanget. I mitten på september ordnades barnteatern Tivolidrömmar som Cirkus Tigerbrand framförde för ett 50-tal barn. EBV ordnade tre programpunkter i oktober och det första var ett extra insatt program med anledning att Stig Dagermans födelsedag den 5 oktober. Enebybergs Gårds Förening var medarrangör. Programmet inleddes med ljuständning i Stig Dagermans park och några korta minnesord. Därefter följde en visning av filmen som dokumenterar Dagermanprojektet och som gjorts av KlappCo/Anders Klapp. Helge Skoog väckte stort bifall med sin gestaltning Dagerman-novellen En mindre tragedi. Publiken bjöds på kaffe.

Några dagar senare besökte förre moderatledaren Ulf Adelsohn föreningen. Han presenterade sin då nyutkomna självbiografi Med liv och lust. Drygt 100 personer kom och lyssnade. I mitten på oktober samlade professor Hugo Lagercrantz cirka 75 personer då han talade utifrån sin senaste bok Hjärnbrus. Den handlar om barns hjärnor och för- och nackdelar med uppkopplingen till nya medier. I början av november ordnade föreningen sitt sista författarbesök för säsongen denna gång tillsammans med Enebykyrkan. Vid det talade författaren Niklas Rådström om sin senaste bok Boken som är en återgestaltning av bibliska berättelser. Ett hundratal personer lyssnade till Rådström i kyrksalen.

 

2 Invigningen av minnesmärket över Stig Dagerman

Vårsäsongen avslutades den 18 maj då skulpturen Manuskript av Lars Kleen till minne av Stig Dagerman invigdes i parken som bär hans namn. Invigningen samlade närmare 500 personer. I början spelade V.I.P.Orkester från Danderyds Kulturskola och kaffeserveringen sköttes av ungdomar från EIF. Helge Skoog läste sedan några Dagermandikter, ackompanjerad av enebybergaren Johan Fransén, klarinettist i Kungl. Filharmonikerna. Jan O. Berg välkomsttalade och framhöll bl.a. det engagemang och breda förankring det fått genom att projektet till sin huvuddel finansierats av 125 privata donatorer.

Akademiledamoten Per Wästberg hyllade i sitt tal Stig Dagermans författarskap, framhöll hans bestående internationella lyskraft och nämnde hågkomster från egna möten med Dagerman. (Talet finns tillgängligt på föreningens hemsida ebvanner.se, under flik Dagerman). Lo Dagerman höll ett tal som i mycket handlade om utformningen av skulpturen Manuskript och hyllade konstnären Lars Kleen för att skickligt ha fångat de många dimensioner som ryms i Dagermans författarskap.

Ordföranden för Danderyds kultur- och fritidsnämnd Anders Bergstrand framhöll i sitt tal bl.a. att de boende i Enebyberg och Danderyd genom den snabbt genomförda insamlingen av medel till skulpturen hade visat på en stark uppslutning bakom minnesmärket. Han efterlyste deltagarnas synpunkter på den inom kommunförvaltningen framförda tanken att låta Enebybergsbiblioteket få bära Stig Dagermans namn. Det framhålls att i andra länder i Europa är en sådan namngivning av bibliotek efter kända författare ofta förekommande. Stockholms Stadsbibliotek döpte i juni sin filial vid Medborgarplatsen till Tranströmerbiblioteket.

Efter invigningen i parken samlades donatorerna och inbjudna på Enebybergs Gård till en sammankomst med servering av vin och snittar. Ordföranden för Enebybergs Gårds Förening Jan Olof Carlsson hälsade välkommen och Lo Dagerman riktade ett tack till alla som gjort skulpturen möjlig. Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg höll ett avslutande tacktal. 

3 Övrig verksamhet

Barn och ungdomsverksamhet

Under året förekom flera aktiviteter som riktade sig till barn och ungdom. Syftet med denna verksamhet är att stimulera barnens läsande. I april uppmärksammades Världsbokdagen med en bokfest och besök av barnboksförfattaren Petrus Dahlin. Detta var ett samarrangemang med föräldraföreningen i Enebyberg och riktade sig till alla i årkurs två i Enebyberg. Cirka 100 barn och lärare deltog. Under hösten beslöts att ett motsvarande författarbesök ska genomföras för mellanstadiets elever.

Utöver detta skedde utdelning av 62 böcker till 4-åringarna och 44 stycken till 6-åringarna. Året innan var det 68 resp. 34 böcker. Den s.k. Läsdagboken där barn i de lägre åldrarna får en bok ur serien En bok för alla om de recenserar fyra böcker återupptogs detta år. I det initiativet deltog 40 barn. Såsom framgår ovan ordnades också en barnteaterföreställning både på vår- och höstterminen.

Ett tiotal medlemmar har skänkt pengar speciellt riktad till barnverksamheten. Styrelsen är tacksam för dessa gåvor.

Julmarknad

Hösten avslutades med sedvanlig Julmarknad som denna gång drog en betydligt större publik än förra året. Det bjöds på glögg med tilltugg, som hade en strykande åtgång, lotteri med bokpriser och litterär tipsvandring för ungdomar och vuxna. Även bokförsäljning av skänkta böcker förekom. Även detta år gick en jultomte runt i biblioteket till många barns stora förtjusning och det skrevs flitigt på önskelistor som hamnade i tomtens säck. Helge Skoog läste om Ture Sventons julafton och Frej Lindqvist om Mumintrollens julgran. Vid båda tillfällena var läshörnan i biblioteket fylld till absolut sista plats.

Kulturbiennalen i Danderyd hösten 2015

Kulturbiennalen i Danderyd kommer att äga rum mellan den 2 och 11 oktober 2015. Föreningen avser att ordna två eller tre programpunkter under den perioden och har deltagit i förberedelserna av biennalen.

4 Hemsida och programblad

Föreningens nya hemsida från 2013 med adressen www.ebvanner.se uppdateras kontinuerligt av Mariette Baecklund. Programblad skickas ut i början av vår- och höstterminen

5 Antal medlemmar 

Föreningen hade vid början av året 288 hushåll som medlemmar och vid slutet av året 296.

6 Styrelseledamöter, revisorer, valberedningen och styrelsemöten

Vid föreningens årsmöte den 11 februari 2014 omvaldes Jan O. Berg till ordförande. Till styrelsen omvaldes Marianne Andersson, Mariette Baecklund, Inga von Corswant-Naumburg, Leif Edman, Carin Ekstrand, Margaretha Eriksson och Inga-Lill Wixström. Ingemar Ernberg omvaldes till styrelsesuppleant. Mattias Nilsson är i egenskap av biblioteksföreståndare adjungerad ledamot i styrelsen.

Till revisorer omvaldes Gösta Malmengård och Arne Axelson.

Maja Förberg och Barbro Axelson omvaldes till valberedningen.

Styrelsen konstituerade sig så att Margaretha Eriksson blev sekreterare och Carin Ekstrand kassör.

Styrelsen har under 2014 sammanträtt fem gånger.

7 Ekonomi 

Den ekonomiska ställningen och årets resultat framgår av den nedan bifogade resultat- och balansräkningen bilaga 1 resp.2. Intäkterna uppgår till 59 872 (52 600) och kostnaderna till 48 430 (49 926) samt överskottet till 11 442 (2 674). Medlemsavgifterna har inbringat 24 750 (24 100). Av balansräkningen framgår att tillgångarna är 64 484 (50 042) och skulderna är 10 197 (7 197). Bidrag till en kommande anskaffning av en hörselslinga till Träffpunkten är avsatt 5 000. Eget kapital är 54 287 (42 845). 

8 Namnfrågan för biblioteket

Vid styrelsemötet den 20 maj beslöt styrelsen att som svar på den från kommunen ställda frågan vid invigningen av Dagermanskulpturen (se ovan under p. 2) för sin del förorda en namngivning av biblioteket efter Stig Dagerman. Beslutet var enhälligt och meddelades till kommunens kultur- och fritidsnämnd.

Nämnden beslutade den 9 september om namnbyte på Enebybergsbiblioteket till Stig Dagermanbiblioteket i Enebyberg. Beslutet återtogs senare av formella skäl.

Frågan om namnbytet har mött positiva men också kritiska kommentarer. Namnfrågan är i början av 2015 föremål för ytterligare beredning inom kommunen. 

9 Övrigt

Under året fortsatte en översyn av föreningens dokumentsamling. Styrelsen har beslutat om omfattningen av genomgången av samlingen och att de äldre delarna skall överföras till Föreningsarkivet i Danderyd.

Föreningen har e-postadresser till 80 procent av medlemmarna och tar tacksamt emot ytterligare andresser för att snabbt kunna nå ut med information på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Enebyberg den 27 februari 2014

 

Jan O. Berg                               Marianne Andersson                       Mariette Baecklund

Inga von Corswant-Naumburg                 Leif Edman                              Carin Ekstrand 

Margaretha Eriksson                      Inga-Lill Wixström                           Ingemar Ernberg