Verksamhetsberättelse för år 2013  för Enebybergsbibliotekets vänner
 
Styrelsen avger här följande verksamhetsberättelse
för år 2013.

1 Programverksamhet

Vårens programverksamhet inleddes i januari av EBV:s ordförande Jan O. Berg som berättade utifrån sin idéhistoriska avhandling om strider inom politik och arbetsmarknad under början av 1900-talet. Han talade under rubriken Så föddes det moderna Sverige. I samband med årsmötet i februari höll EBV:s styrelsemedlem Inga von Corswant-Naumburg ett föredrag och visade bilder om Konst och historia i Luthers fotspår. Föredraget behandlade ett område på 1500-talet i tysk-romerska rikets nordöstra del. Vid båda dessa tillfällen kom 30-40 personer. Därefter följde i mars ett mycket välbesökt föredrag av författaren P.C. Jersild som talade om sin senaste bok Ypsilon. Vårprogrammet avslutades i början av april av chefredaktören Amelia Adamo som talade om Drivkrafter som ligger bakom hennes framgång, också det en mycket välbesökt sammankomst. Vid båda dessa tillfällen användes kyrksalen

Hösten inleddes med två programpunkter som var en del av den Kulturbiennal som hölls i hela Danderyd från den 7 till den 15 september. EBV hade engagerat sig i biennalens förberedelsearbete under ett drygt år dessförinnan. Det första programmet var professor och stressforskaren Töres Theorell med inbjudna medsångare som talade och sjöng under rubriken Det är viktigt att sjunga. Den andra programpunkten var en barnteater av gruppen Teater Tusan som framförde pjäsen Kärrlek för barn i åldrarna 4-7 år. Till det första programmet, som hölls i kyrksalen, kom ca 100 personer och till teatern, som hölls i en mindre lokal, ca 50 barn och vuxna. Därefter höll fil.dr. Anita Du Rietz ett intressant föredrag om Kvinnors entreprenörskap under 400 år. Årets Dagermanprogram inleddes i Stig Dagermans park där Helge Skoog läste några dikter av Stig Dagerman i skenet av marschaller i höstmörkret. Därefter följde ett inspirerande och livfullt föredrag av Björn Ranelid som talade utifrån sin tidigare bok Mitt namn är Stig Dagerman. Vid Ranelids framträdande fyllde publiken i princip hela kyrksalen.

 

2 Övrig utåtriktad verksamhet

Barn och ungdomsverksamhet 

Under året förekom flera aktiviteter som riktade sig till barn och ungdom. Syftet med denna verksamhet är att stimulera barnens läsande. I april uppmärksammades Världsbokdagen med en bokfest och besök av barnboksförfattaren Dan Höjer.  Detta var ett samarrangemang med föräldraföreningen i Enebyberg och riktade sig till alla i årkurs två i Enebyberg. Cirka 125 mycket engagerade barn och lärare deltog. Utöver detta skedde utdelning av böcker (68 st., 56 i fjol.) till 4-åringarna och 34 st. till 6-åringarna. Den s.k. Läsdagboken där barn i de lägre åldrarna får en bok ur serien En bok för alla om de recenserar fyra böcker förekom inte i år efter ett gemensamt beslut i kommunen, men kommer att återkomma under 2014 åtminstone på Enebybergs bibliotek.

 

Julmarknad

Hösten avslutades med sedvanlig Julmarknad som drog en stor publik från det att biblioteket öppnades till stängningsdags. Det bjöds på glögg med tilltugg, lotteri med bokpriser och litterär tipsvandring för ungdomar och vuxna. Även bokförsäljning av skänkta böcker förekom. En jultomte gick runt i biblioteket till många barns stora förtjusning och det skrevs flitigt på önskelistor som hamnade i tomtens säck. Helge Skoog hade högläsning om Ture Sventons julfirande för barnen.

 

3 Skulpturprojektet för Stig Dagermans park 

Arbetet med att få till stånd ett minnesmärke/skulptur i Stig Dagermans park, enligt beslut av årsmötet 2012, fortsatte under 2013. I mitten av maj inbjöds alla intresserade att bidra ekonomiskt till minnesmärket. Ett upprop till alla hushåll delades ut i Enebyberg med hjälp av Enebybergs Gårds Förening. Det hade undertecknats av Kommittén för skulpturprojektet till Stig Dagermans minne – vari ingår Lo Dagerman, Jan O. Berg, Jan Olof Carlsson, Gösta Malmengård och Helge Skoog. Det var även undertecknat och tillstyrkt av nio framträdande kulturpersonligheter, bland dem fyra ledamöter av Svenska Akademien, samt av Stig Dagerman-sällskapet.  Ca 120 enskilda givare bidrog med sammanlagt ca. 155 000 kr. Vår förening och Enebybergs Gårds Förening har bidragit med vardera 10 000 kr. Tillsammans med kommunens anslag och åtagande rörande bl.a. markarbeten var detta tillräckligt för att genomföra projektet. 

Skulpturen är gjord i betong av konstnären Lars Kleen. Den färdigställdes under hösten. Eftersom de markarbeten som behövs inte bör göras sent på året beslöts att den ursprungligen till i november 2013 planerade invigningen skulle skjutas upp. Den planeras äga rum den 18 maj 2014.

Danderyds kommun äger och ansvarar i fortsättningen för skulpturen och står för fortsatt underhåll. Donatorernas namn kommer att anges i en givarförteckning som kommer att framställas i  i två exemplar och finnas på Enebybergs bibliotek och Enebybergs gård.

 

4 Utnämning av hedersledamot/HedersVän

På det första styrelsemötet för hösten utnämndes Helge Skoog till Enebybergsbibliotekets Vänners första Hedersledamot/HedersVän med anledning av hans långa engagemang för föreningen och för att Helge var en av huvudpersonerna när föreningen bildades 1991. Helge erhöll vid tillfället ett inramat diplom och en vingåva. Helge tackade för utmärkelsen och sade sig vara beredd att för all framtid läsa dikter på EBV:s sammankomster.

 

5 Ny hemsida och ny utformning av programblad

Föreningen har under året fått en helt ny hemsida som är lätt att använda och uppdatera. Uppdateringen görs kontinuerligt. Hemsidan är i färg med fotografier på de författare som medverkar och ibland bilder av den publik som kommer till sammankomsterna.  Det är Mariette Baecklund, som blev ny styrelsemedlem i februari, som svarar för detta arbete.

Det programblad som skickas ut två gånger om året fick en ny och något mer påkostad utformning. Programmet trycktes i färg på fyra sidor och med EBV:s logga på första sidan samt med fotografier på de författare som deltar. Syftet är att programmet skall bli mera attraktivt och förhoppningsvis sparas hela säsongen. 

 

6 Antal medlemmar 

Föreningen hade vid början av året 256 familjer och vid årets slut 288 familjer i medlemsförteckningen

 

7 Styrelseledamöter, revisorer, valberedningen och styrelsemöten

Vid föreningens årsmöte den 12 februari 2013 omvaldes Jan O. Berg till ordförande. Till styrelsen omvaldes Marianne Andersson, Inga von Corswant-Naumburg, Carin Ekstrand, Margaretha Eriksson och Inga-Lill Wixström.

Styrelseledamöterna Birgit Cakste och Gunnar Sjödin avgick. Nyval gjordes av Mariette Baecklund och Leif Edman. Ingemar Ernberg omvaldes till styrelsesuppleant. Mattias Nilsson är i egenskap av biblioteksföreståndare adjungerad ledamot i styrelsen.

Till revisorer omvaldes Gösta Malmengård och Arne Axelson.

Maja Förberg omvaldes till valberedningen och nyval gjordes av Barbro Axelson. 

Styrelsen konstituerade sig så att Margaretha Eriksson blev sekreterare och Carin Ekstrand kassör.

Styrelsen har under 2013 sammanträtt fem gånger.

 

8 Ekonomi 

Den ekonomiska ställningen och årets resultat framgår av den nedan bifogade resultat- och balansräkningen bilaga 1 resp.2.  Intäkterna uppgår till 52 600 (43 673, 2012) och kostnaderna till 49 925 (36 324, 2012) samt vinsten till 2674 (7 349,2012). Medlemsavgifterna har inbringat 24 100 (26 750, 2012).  Av balansräkningen framgår att tillgångarna är 49 745 (52 158, 2012) och skulderna är 6898 (1 985, 2012). Till skulpturprojektet är avsatt 10 000. Eget kapital är 42847 (40 173, 2012). Slutligen är skulder och eget kapital 49 745 (52 158, 2012). 

 

9 Övrigt

Under året fortsatte en översyn av föreningens arkiv. Syftet är att det skall avgöras vad som skall sparas och vilken omfattning arkivet skall ha framöver. Medlemsregistret har uppdaterats och e-postadresser har samlats in så långt som möjligt. Adresserna används till att ge snabb information om programverksamheten och eventuella ändringar. Vår- och höstprogrammen delas ut/postas också till alla medlemmar. 

 

Enebyberg den…. januari 2014

 

Jan O. Berg                               Marianne Andersson                       Mariette Baecklund

Inga von Corswant-Naumburg                 Leif Edman                              Carin Ekstrand 

Margaretha Eriksson                      Inga-Lill Wixström                           Ingemar Ernberg