Stadgar 1991-04-14
1. Föreningens ändamål är att verka för att biblioteket i Enebyberg bevaras och utvecklas. Härmed avses även en utveckling av biblioteket i dess roll som ett centrum för ett rikt kulturliv och för sociala kontakter.

2. Medlemskap i föreningen förvärvas genom inbetalning av fastställd årsavgift avseende kalenderåret.

3. Föreningens räkenskapsår utgör kalenderåret. Årsmöte hålls senast under mars månad. Vid årsmötet skall följande avhandlas:
1. Godkännande av mötets behöriga utlysande.
2. Upprättande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet och som även skall vara rösträknare.
5. Behandling av verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Motioner
8. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
9. Val av ordförande, styrelse, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter samt valberedning
10. Övriga frågor

4. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst tio ledamöter samt högst fyra suppleanter, vilka alla skall vara medlemmar i föreningen. Styrelsen väljs för en tid av ett år.

5. Två revisorer skall väljas med en suppleant. Verksamhetsberättelse, bokföring och årsredovisning skall tillställas revisorerna senast fyra veckor före ordinarie årsmöte.

6. Varje medlem i föreningen har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Beslut om ändring av stadgarna fordrar 2/3 majoritet för giltighet. Röstning får inte ske genom ombud.

7. Kallelse till årsmöte sker genom anslag i biblioteket samt personligt meddelande minst två veckor i förväg. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen beslutar det eller när minst 10 medlemmar begär det.

8. Föreningen skall upplösas om två på varandra följande årsmöten beslutar det med minst 2/3 majoritet vid respektive möte. Vid upplösningen av föreningen skall nettobehållningen användas så att den kommer biblioteksverksamheten till godo.