Verksamhetsberättelse för år 2012  för Enebybergsbibliotekets vänner
 
Styrelsen avger här följande verksamhetsberättelse för år 2012.

1 Programverksamhet
Under våren ordnade föreningen följande program. Året inleddes med Förintelsens minnesdagPeter Haas läste och gav minnesbilder. Detta var ett samarrangemang med Enebykyrkan. Därefter följde årsmötet den 28 februari direkt följt av Stina Dabrowski som talade om sin bok Stina om Stina. Åsa Nilsonne talade under rubriken ”Varför skriver en psykiatriker kriminalromaner?” i mars och i april talade Ingemar Ernberg om boken Vad är liv? som han har skrivit tillsammans med ett antal forskarkollegor. En extrainsatt programpunkt i maj blev Björn Meidals presentation av sin då helt nya bok Strindbergs världar.
Hösten inleddes den 6 september med besök av kungaparet i Danderyd och vårt bibliotek, där Vänföreningens styrelse hälsade dem välkomna. Helge Skoog läste ett par av Stig Dagermans dikter och berättade om författarens anknytning till Enebyberg. Vi överlämnade Dagermans klassiska och nyligen återutgivna efterkrigsreportage, Tysk höst, som gåva till Drottningen.
Därefter följde möjlighet att besöka Hagströmerbiblioteket i Solna som är ett av världens främsta medicinhistoriska bibliotek. Sedan följde i oktober besök av Göran Rosenberg som talade om sin bok Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz, och som senare fick Augustpriset. Detta var ett samarrangemang med Enebykyrkan. I början av november ägde årets Dagermanprogram rum. En ny film om Dagerman med titeln Vårt behov av tröst visades. Filmen introducerades av dottern Lo Dagerman. Uppläsarröst i filmen var Stellan Skarsgård. Den programpunkten var ett samarrangemang med Enebybergs Gårds Förening.
Publiktillströmningen var mycket stor till tre programpunkter -Stina Dabrowski och Göran Rosenberg med vardera mer än 150 åhörare och Dagermankvällen med ca 125 åhörare. I övrigt brukar antalet deltagare vara kring 40.

2 Övrig utåtriktad verksamhet
Barn- och ungdomsverksamhet
Under året förekom flera aktiviteter som riktade sig till barn och ungdom. I april uppmärksammades Världsbokdagen med en bokfest och besök av författaren Dan Höjer.  Detta var ett samarrangemang med föräldraföreningen i Enebyberg. Utöver detta skedde utdelning av böcker (56 st.) till 4-åringarna och skolelever (46 st.) i de lägre åldrarna fick en bok ur serien En bok för alla om de recenserat fyra böcker och lämnat in en s.k. Läsdagbok.  
Julmarknad
Hösten avslutades med sedvanlig Julmarknad där det bjöds på glögg med tilltugg, lotteri med bokpriser och litterär tipsvandring för ungdomar och vuxna. Även bokförsäljning av skänkta böcker förekom. För barnen var det högläsning om Ture Sventons julfirande.

3 Skulpturprojektet för Stig Dagermans park
Vid årsmötet 2012 beslöts efter ett förslag från föreningens styrelse att göra en framställning till Danderyds kommun om att få till stånd ett minnesmärke – skulptur i Stig Dagermans park av någon framstående konstnär och hemställa om ett ekonomiskt bidrag från kommunen till detta. Som en grundplåt beslöt årsmötet då att anslå 10 000 kr av föreningens medel. Kommunens kultur- och fritidsnämnd reagerade positivt på vår framställning och har senare (december 2012) beslutat att reservera 80 000 kr ur 2012 års budget för projektet. Detta har under året utvecklats av en arbetsgrupp bestående av initiativtagarna Helge Skoog och Jan O. Berg.
Under hösten 2012 har ett förslag i modellform framlagts av skulptören och ledamoten av Konstakademien Lars Kleen. Förslaget, som förordas av arbetsgruppen, kommer att redovisas för årsmötet i februari 2013.

4 Antal medlemmar
Föreningen hade vid början av året 190 betalande familjer i medlemsförteckningen och vid årets slut 256. Den kraftiga uppgången beror både på tillströmning av nya medlemmar och att tidigare medlemmar aktiverats under året genom personliga kontakter från styrelsen.

5 Styrelseledamöter, revisorer, valberedningen och styrelsemöten
Vid föreningens årsmöte den 28 februari 2012 nyvaldes Jan O. Berg till ordförande. Till styrelsen omvaldes Marianne Andersson, Birgit Cakste, Carin Ekstrand, Gunnar Sjödin och Inga-Lill Wixström.
Nyval gjordes av Inga von Corswant-Naumburg och Margaretha Eriksson. Nyvald styrelsesuppleant blev Ingemar Ernberg.
Till revisorer omvaldes Gösta Malmengård och Arne Axelson.
Valberedning blev Maja Förberg.
Bibliotekarien Ann-Marie Grimfors kvarstod som adjungerad ledamot fram till halvårsskiftet då hon gick i pension. Hon ersattes i augusti av Mattias Nilsson. Han efterträdde henne också som biblioteksföreståndare.
Styrelsen konstituerade sig så att Margaretha Eriksson blev sekreterare och Carin Ekstrand kassör.
Styrelsen har sammanträtt fem gånger.

6 Ekonomi
Den ekonomiska ställningen och årets resultat framgår av den nedan bifogade resultat- och balansräkningen bilaga 1 resp. 2.  Intäkterna uppgår (föregående års resultat inom parentes) till 43 673 (40 646) och kostnaderna till 36 324 (45 472) samt resultatettill +7 349 ( -4 826). Medlemsavgifterna har inbringat 26 750 (19 910).  Av balansräkningen framgår att tillgångarna är 52 158 (45 409) och skulderna är 11 985 (2 585), av vilket 10 000 är avsättning till skulpturprojektet. Eget kapital inklusive årets resultat är 40 173 (42 824). Balansomslutningen, dvs. summan av skulder och eget kapital är 52 158 (45 409).

7 Övrigt
Under året har det påbörjats en översyn av arkivet. Syftet är att det skall avgöras vad som skall sparas och vilken omfattning arkivet skall ha framöver. Medlemsregistret har uppdaterats och e-postadresser har samlats in så långt som möjligt. Adresserna används till att ge snabb information om programverksamheten och eventuella ändringar. Vår- och höstprogrammen delas ut/postas också till alla medlemmar.
 
Enebyberg den 25 januari 2013

 
Jan O. Berg          Marianne Andersson          Birgit Cakste
 
 
Inga von Corswant-Naumburg         Carin Ekstrand         Margaretha Eriksson
 
 
Gunnar Sjödin         Inga-Lill Wixström         Ingemar Ernberg