Årsmöte i föreningen Enebybergsbibliotekets Vänner
 
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2012-02-28

§1 Mötets öppnande
På uppdrag av ej närvarande ordföranden Peter Haas öppnade Maja Förberg mötet i närvaro av ett 60-tal medlemmar och hälsade alla välkomna.
 
§2 Val av ordförande för mötet
Maja Förberg valdes att som ordförande leda mötet.
 
§3 Mötets behöriga utlysande
Kallelse har skett enligt stadgarna. Årsmötet förklarades behörigen utlyst.
 
§4 Upprättande av röstlängd
Årsmötet beslöt att röstlängd skulle upprättas vid behov.
 
§5 Fastställande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen.
 
§6 Val av sekreterare och två justeringsmän för mötet
Till sekreterare valdes Anita Nilsson och till justeringsmän valdes Jane Fredlund och Leif Ekman.
 
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning
Maja Förberg berättade kort om årets evenemang och nämnde speciellt lyrikaftonen på Nobeldagen med anledning av att Tomas Tranströmer fått Nobelpriset.  Helge Skoog, hans gästande skådespelarkollega Frej Lindqvist och Jan O. Berg samt ytterligare några medlemmar medverkade med diktläsning och trubaduren Daniel Östersjö med musik och sång.
 
Flera av årets arrangemang har varit ett samarbete med Kyrkan i Enebyberg.
 
Den ekonomiska ställningen är fortfarande god trots att årets resultat är en förlust på 4826:-. Enligt medlemsregistret är 247 familjer medlemmar, men endast 190 har betalat årsavgiften. Förhoppningsvis inkommer avgifterna!
Publiktillströmningen har varit något sämre än tidigare vilket till en del kanske beror på torgets ombyggnation.
 
§8 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Gösta Malmengård. Resultat- och balansräkning fastställdes.
 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet beslöt i enlighet därmed.
 
§10 Motioner       
Inga motioner hade inkommit.
 
§11 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
Styrelsen föreslog att årsavgiften 100: – per hushåll bibehålls för år 2013.
Årsmötet biföll förslaget.
 
§12 Val av ordförande, styrelseledamöter och en suppleant
Jan O. Berg föredrog valberedningens förslag. I enlighet med detta omvaldes nuvarande ordinarie ledamöterna Marianne Andersson, Birgit Cakste, Carin Ekstrand, Gunnar Sjödin och Inga-Lill Wixström.
Nyval gjordes av Margaretha Eriksson, Inga von Corswandt-Naumburg och Jan O. Berg (nuvarande suppleant) som valdes till styrelseordförande.                    
Nyvald till styrelsesuppleant blev nuvarande ledamoten Ingemar Ernberg.
Ann-Marie Grimfors kvarstår som adjungerad ledamot.
 
§13 Val av två revisorer
Enligt valberedningens förslag omvaldes Gösta Malmengård och Arne Axelson.

§14 Val av valberedning
Nyval gjordes av Maja Förberg, som till sin hjälp fritt får välja medarbetare.
 
§15 Fråga om en skulptur i Stig Dagermans park
Jan O. Berg berättade om bakgrunden till den föreslagna skrivelsen till kommunledningen beträffande komplettering av Stig Dagermans Park med ett minnesmärke, en skulptur. (Bil.2,  årsmöteshandlingarna). Föreningen föreslår kommunen att gemensamt få till stånd detta minnesmärke. Minnesmärket bör ha anknytning till något tema i Dagermans författarskap, gärna också till parkens karaktär av lekpark. Barnet är återkommande som tema och gestalt hos Dagerman.
Styrelsens förslag till årsmötet innebär att satsa 10.000 kr av disponibla medel som grundplåt under förutsättning att kommunen ställer sig positiv.
Ytterligare privat finansiering bör vara tänkbar.
Helge Skoog stödde helhjärtat förslaget och påpekade hur det allmänna intresset för Stig Dagermans författarskap ökat under senare år.
                 
Årsmötet biföll enhälligt förslaget.
 
§16 Övriga frågor
Inga-Lill Wixström avtackade Ebba Lindh och Per Lannge för långt och troget värv som programutdelare.
 
§17 Mötet avslutas
Maja Förberg tackade medlemmarna och avslutade mötet.
Efter årsmötets formella del övergick vi till att lyssna på ett mycket uppskattat föredrag av Stina Dabrowski med klipp ur hennes intervjuer med internationella berömdheter. Åhörarskaran hade nu stigit till ca 150 personer av vilka 20–30 kunde uppskattas vara för kvällen nytillkomna medlemmar. Det hela avslutades under synnerligen god stämning med samvaro vid en lätt buffémåltid, som medlemmarna bjöds på.
 
Enebyberg 2012-02-29
Vid protokollet
 Anita Nilsson
 
Justeras:
Maja Förberg                  Jane Fredlund                    Leif Ekman
 
Föreningen Enebybergsbibliotekets Vänner
Bil. 2 till årsmöteshandlingarna 2012

 
Styrelsens förslag, för behandling på årsmötet, är att inge följande skrivelse till kommunledningen
Till Ordförandena i Danderyds kommunstyrelse och Danderyds kultur- & fritisnämnd.
 
Hösten 2004 namngavs och invigdes Stig Dagermans Park i Enebyberg. Det skedde efter beslut i kommunstyrelsen. som resultat av ett förslag från Föreningen Enebybergsbibliotekets Vänner. Skådespelerskan Anita Björk, Dagermans hustru under de år på 1950-talet då han levde och verkade i Enebyberg, förrättade invigningen i närvaro av 400 personer. Sedan dess ordnar föreningen varje år i början av november en minnesstund i parken.
Intresset för Dagermans författarskap har på senare år tilltagit, vilket visat sig i nyutgåvor av hans böcker, i radio- och TV-program och i en kortfilm med Stellan Skarsgård som uppläsare, nyss premiärvisad på Göteborgs filmfestival.
Redan 2004  diskuterades inom Enebybergsbibliotekets Vänner att parken borde kompletteras med ett minnesmärke, en skulptur. Den borde ha anknytning till något tema i Dagermans författarskap, gärna också till parkens karaktär av lekpark. Barnet är återkommande som tema och gestalt hos Dagerman.
Tanken på en staty har på senare tid på nytt aktualiserats. Föreningen föreslår härmed kommunen att vi nu, åtta år efter parkens invigning, gemensamt ser till att få till stånd detta minnesmärke.
Föreningen har beslutat att, under förutsättning av kommunens positiva ställningstagande till förslaget, av sina disponibla medel anslå 10.000 kr som en grundplåt. Vi kommer att för detta utnyttja bland annat de gåvomedel vi för några år sedan mottog från Täby-Enebybergskretsen av Fredrika Bremer-förbundet, när den nedlade sin verksamhet.
Ytterligare privat delfinansiering av skulpturprojektet bör vara tänkbar. Föreningen är beredd att, i samverkan med kommunen och efter en gemensam förstudie och kostnadsberäkning, verka för ytterligare bidragsgivning från företag  och enskilda.
 
Med vänlig hälsning
Föreningen Enebybergsbibliotekets Vänner.