Årsmöte i föreningen Enebybergsbibliotekets Vänner

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2013-02-12

§1 Mötets öppnande
Ordförande Jan O. Berg öppnade mötet i närvaro av ett 50-tal medlemmar. Han hälsade alla välkomna.

§2 Val av ordförande för mötet
Jan O. Berg valdes att som ordförande leda årsmötet.

§3 Mötets behöriga utlysande
Kallelse har skett enligt stadgarna. Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§4 Upprättande av röstlängd
Årsmötet beslöt att röstlängd skulle upprättas endast om omröstning skulle begäras under mötet.

§5 Fastställande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen.

§6 Val av sekreterare och två justeringsmän för mötet
Till sekreterare valdes Margaretha Eriksson och till justeringspersoner jämte ordföranden valdes Anne-Marie Fridén och Cecilia Sylten.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning
Verksamhetsberättelsen inkl. resultat- och balansräkningen hade dels anslagits i biblioteket, dels genom e-post sänts till de medlemmar som har anmält e-postadresser (ca 80%).
Ordföranden redogjorde för de genomförda författarbesöken under året, besöket av kungaparet på biblioteket i september och de aktiviteter som ordnats för 4-åringarna och barn i de lägre skolåldrarna.
Publiktillströmningen var stor (ca 150 personer) då Stina Dabrowski och Göran Rosenberg talade om sina respektive böcker. Dagermankvällen i november, då bl.a. dottern Lo berättade om sin far, besöktes av ca 120 personer.
Ordföranden framhöll att det ekonomiska resultatet var ett överskott på drygt 7000 kr och att medlemsantalet hade ökat med ca 35%, dels genom helt nytillkomna medlemmar, dels genom att tidigare medlemmar aktiverat sitt medlemskap.
Inga frågor ställdes på årsberättelsen och årsmötet beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§8 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Gösta Malmengård. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet beslöt i enlighet med detta.

§10 Motioner
Inga motioner hade kommit in.

§11 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
Styrelsen föreslog att årsavgiften på 100 kr per hushåll behålls även för år 2014.  Årsmötet biföll förslaget.

§12 Val av ordförande, styrelseledamöter och en suppleant

Maja Förberg föredrog valberedningens förslag. I enlighet med detta omvaldes nuvarande ordförande Jan O. Berg till att fortsätta på den posten. Nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Marianne Andersson, Inga von Corswant-Naumburg, Carin Ekstrand, Margaretha Eriksson och Inga-Lill Wixström omvaldes.
Styrelseledamöterna Birgit Cakste och Gunnar Sjödin avgick från styrelsen.
Nyval gjordes av Mariette Baecklund och Leif Edman.
Ingemar Ernberg omvaldes till suppleant i styrelsen. Mattias Nilsson är i egenskap av biblioteksföreståndare adjungerad ledamot i styrelsen.

§13 Val av två revisorer
Enligt valberedningens förslag omvaldes Gösta Malmengård och Arne Axelson till revisorer.

§14 Val av valberedning
Maja Förberg omvaldes till valberedningen och nyval gjordes av Barbro Axelson.

§15 Skulptur i Stig Dagermans park – lägesrapport
Ordföranden redogjorde ingående för bakgrunden, processen att ta fram en skulptör, finansieringen och genomförandet av skulpturprojektet enligt följande.

Det förra årsmötet beslutade att anslå 10 000 kr från föreningens medel för att få igång projektet och att en skrivelse skulle sändas till Danderyds kommun. Kommunen ställde sig positiv till skrivelsen och en arbetsgrupp bestående av Helge Skoog och Jan O. Berg sonderade intresset hos tre etablerade konstnärer/skulptörer som tidigare inte var representerade i kommunen: Berit Lindfeldt, Fredrik Wretman och Lars Kleen. Lars Kleen erbjöd sig därefter att utan någon förpliktelse för EBV ta fram en modell till en skulptur. Den blev klar i oktober och förevisades för arbetsgruppen, Kultur- och fritidsnämnden, EBV:s styrelse och för Lo Dagerman. Hon sände ett mycket positivt mail till Helge Skoog om skulpturens utförande. Även förra chefen för Moderna Muséet Björn Springfeldt har i brev starkt tillstyrkt det framlagda förslaget.
Vid årsmötet visades bilder av skulpturen och mötesdeltagarna fick tillfälle att framföra åsikter. J.P. Zetterström ansåg att projektet hade fått en mycket god utveckling och att Lars Kleen hade gjort ett gediget förslag med en hög konstnärlig kvalité. Jacomien Holmgren tyckte att förslaget var bra och hoppades på att lärarna i skolorna i närheten skulle ta med sig barnen till skulpturen och inspirera dem till att läsa poesi. En mötesdeltagare påpekade att skulpturen kommer att stå i en lekpark och undrade om inte den var utformad så att den skulle locka barnen att klättra i den. Ordföranden svarade att frågan hade påpekats för konstnären.
Kostnaden för skulpturen beräknas inklusive kringkostnader uppgå till ca 250 000. Kommunen kommer att svara för fundamentet som skulpturen skall stå på och markarbeten samt för byggnadslov m.m.
Hittills finns tillgängligt EBV:s anslag på 10 000 kr samt 80 000 kr som kommunen beslutat om i december 2012. Avsikten är att gå ut med ett gemensamt insamlingsupprop till medlemmarna i EBV, Enebybergs Gårds Förening och Dagermansällskapet. Det senare har tackat ja till att medverka, Enebybergs Gårds Förening kommer att vid sitt årsmöte den 5 mars ta ställning till sitt deltagande i projektet. Ett rekommenderat belopp på 1000 kr per person för insamlingen föreslås, men både större och mindre bidrag kommer att mottas. Som kassör för insamlingsorganisationen föreslås Gösta Malmengård, som under hand accepterat detta uppdrag. Organisationen skall verka tills det att de behövliga medlen är insamlade.
Frågan ställdes om belysning av skulpturen och ordföranden svarade att det är en fråga som måste avgöras av konstnären och hur en sådan lämpar sig på den avsedda platsen. Det kommer att vara kommunen som i slutändan äger skulpturen och som står för underhållet.
Anders Bergstrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Danderyds kommun, kunde inte delta i årsmötet men hade hälsat att nämnden är mycket positivt inställd till skulpturprojektet och det föreslagna upplägget. Han förutsatte att minst hälften av kostnaderna måste samlas in privat. Ordföranden framhöll att avsikten är att uppropet skall offentligöras under april och insamlingen om möjligt genomföras före sommaren.
Årsmötet hade i övrigt inga invändningar och gav med acklamation sitt stöd till det föreslagna upplägget.

§16 Övriga frågor
Bokpriser delades ut till ledamöter som svarat alla rätt på den i december utsända litterära frågetävlingen.
De avgående styrelseledamöterna Birgit Cakste och Gunnar Sjödin avtackades med blommor.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden tackade deltagarna för deras intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Margaretha Eriksson

Justeras:

Jan O. Berg          Anne-Marie Fridén          Cecilia Sylten

——————————————————————————————————————–

Efter årsmötets formella del övergick mötet till att lyssna till styrelsemedlemmen fil.dr. Inga von Corswant-Naumburgs föredrag om Konst och historia i Luthers fotspår, som var mycket uppskattat. Inga visade fina bilder som levandegjorde hennes föredrag på ett mycket bra sätt.