Protokoll från årsmötet den 11 februari 2014 för Enebybergsbibliotekets Vänner (EBV) i Träffpunkt Enebyberg

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Jan O. Berg öppnade mötet i närvaro av ett 50-tal medlemmar. Han hälsade alla välkomna.

§2 Val av ordförande för mötet

Jan O. Berg valdes att som ordförande leda årsmötet.

§3 Mötets behöriga utlysande 

Kallelse har skett enligt stadgarna. Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§4 Upprättande av röstlängd

Årsmötet beslöt att röstlängd skulle upprättas endast om omröstning skulle begäras under mötet.

§5 Fastställande av dagordning

Årsmötet godkände dagordningen.

§6 Val av sekreterare och två justeringsmän för mötet

Till sekreterare valdes Margaretha Eriksson och till justeringspersoner jämte ordföranden valdes Ulla-Carin Giertz och Monica Trollsås.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning

Verksamhetsberättelsen inkl. resultat- och balansräkningen hade dels anslagits i biblioteket, dels genom e-post sänts till de medlemmar som har anmält e-postadresser (ca 80 %).

Ordföranden redogjorde för de genomförda programpunkterna under året. Under våren berättade författaren P.C. Jersild om sin senaste bok Ypsilon och chefredaktören Amelia Adamo om drivkrafterna bakom sina framgångar. Vi båda dessa programpunkter var åhörarskaran över 100 personer. I april ordnades en författarträff med Dan Höjer för årskurs två och ca 125 barn och lärare deltog. Ordföranden framhöll att bibliotekets utlåningsstatistik visar på en ökning mycket beroende på livlig utlåning av barnböcker. Till 4-åringarna delades det ut 68 böcker.  Vidare när det gäller barn så berättade ordföranden att styrelsen beslutat att framöver ordna barnteater i början av varje termin.

I augusti utsågs Helge Skoog till EBV:s första HedersVän med anledning av hans långa engagemang för föreningen och för att Helge var en av huvudpersonerna när föreningen bildades 1991. Vid årsmötet tackade Helge för utnämningen och visade upp det diplom som han hade fått.

De två första programpunkterna i september var en del av Danderyds Kulturbiennal. Professor Thöres Thorell med inbjudna medsångare talade om vikten att sjunga och teatergruppen Teater Tusan framförde pjäsen Kärrlek för 4-7 åringarna för ca 50 barn och föräldrar. Thorells framträdande samlade ca 100 åhörare. I oktober höll Anita Du Rietz ett föredrag om Kvinnors entreprenörskap under 400 år och författaren Björn Ranelid talade i november om sin bok Mitt namn är Stig Dagerman. Vid det senare tillfället fyllde publiken i princip hela kyrksalen.

Ordförande berättade vidare att föreningen har fått en helt ny hemsida som Mariette Baecklund är ansvarig för.

Ordföranden framhöll att det ekonomiska resultatet visade ett överskott på 2 672 kr och att det egna kapitalet uppgick till 42 845 kr. Innan årsmötet hade revisorerna påpekat en marginell justering om att en post skulle bokföras på rätt sida om årsskiftet.

Inga frågor ställdes på årsberättelsen och årsmötet beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Arne Axelson. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet beslöt i enlighet med detta.

§10 Motioner 

Inga motioner hade kommit in.

§11 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslog att årsavgiften på 100 kr per hushåll behålls även för år 2015.  Årsmötet biföll förslaget.

§12 Val av ordförande, styrelseledamöter och en suppleant 

Maja Förberg föredrog valberedningens förslag. I enlighet med detta omvaldes nuvarande ordförande Jan O. Berg till att fortsätta på den posten. Nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Marianne Andersson, Mariette Baecklund, Inga von Corswant-Naumburg, Leif Edman, Carin Ekstrand, Margaretha Eriksson och Inga-Lill Wixström omvaldes.

Ingemar Ernberg omvaldes till suppleant i styrelsen. Mattias Nilsson är i egenskap av biblioteksföreståndare adjungerad ledamot i styrelsen.

§13 Val av två revisorer

Enligt valberedningens förslag omvaldes Arne Axelson och Gösta Malmengård till revisorer.

§14 Val av valberedning

Maja Förberg och Barbro Axelson omvaldes till valberedningen.

§15 Skulptur i Stig Dagermans park – lägesrapport

Ordföranden framhöll att årsmötet 2012 beslutade om att förenigen skulle starta ett projekt för att få till stånd en skulptur i Stig Dagermans park. Skulpturen av Lars Kleen är klar och ekonomiskt är projektetet i hamn med hjälp av EBVs grundplåt på 10 000 kr, en insamling i Enebyberg, bidrag från Enebybergs Gårds Förening(en) på 10 000 kr och Danderyds kommun (80 000 kr samt kostnaderna för markarbetena på plats).

Invigningen av skulpturen är planerad till den 18 maj kl. 16. Stig Dagermans dotter Lo Dagerman kommer att inviga skulpturen. Akademiledamoten Per Wästberg har lovat hålla ett anförande och Helge Skoog kommer att läsa några dikter. Kommittén för skulpturprojektet till Stig Dagermans minne avser att orda en mottagning på Enebybergs gård för bidragsgivarna och inbjudna. I kommittén ingår Jan O. Berg, Jan Olof Carlsson, Gösta Malmengård och Helge Skoog.

§16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Margaretha Eriksson

Justeras:

Jan O. Berg                                    Ulla-Carin Giertz                                 Monica Trollsås

Efter årsmötets formella del övergick mötet till att lyssna till redaktören för Grönköpings Veckoblad, Ulf Schöldström, som höll en intressant exposé över veckobladets långa historia och olika skribenter. En 60-tal person lyssnade på anförandet.

Lotter såldes tidigare under kvällen och vid lottdragningen vann Birgitta Conradson, Eneby torg 10 A , 182 48 Enebyberg första pris som var en årsprenumeration på Grönköpings Veckoblad. Tre bokpriser lottades också ut.

(Prot.årsmötet 11.2.14 för att underteckna)