Verksamhetsberättelse för år 2015 för föreningen Enebybergsbibliotekets Vänner (EBV)

Styrelsen avger här följande verksamhetsberättelse för år 2015.

1 Programverksamhet

Under våren ordnade föreningen följande fem programpunkter:

• Majgull Axelsson talade om sin bok Jag heter inte Miriam. Detta var ett samarrangemang med Kyrkan i Enebyberg.

• Musikteatern 89 framförde barnteatern Vill va’ med.

• Lena Andersson samtalade med Ingemar Ernberg om sin senaste bok Utan personligt ansvar.

• IngMari Landin och Anna Strååt spelade fyrhändigt piano på föreningens ordinarie årsmöte.

• Alexandra Pascalidou berättade om sitt författar- och programledarskap.

Vårens program samlade en publik på ca 280 personer.

Föreningen ordnade under hösten sex programpunkter. Fyra av dessa var en del i Danderyds Kulturbiennal 2015 som gick av stapeln i början av oktober. EBV hade som enda förening fyra programpunkter under biennalen. Programmen var följande:

Ann Fernholm talade om sin senaste bok Det sötaste vi har…

Helge Skoog läste för barnen ur Ture Sventon.

Alisa Bandell berättade om tillkomsten av sin bok Baka med Bandell.

Lo Dagerman talade om sina föräldrar under rubriken Anita Björk och Stig Dagerman – ett konstnärsäktenskap vid ett minnesprogram över Stig Dagerman. Kören Extrasalt framförde tonsättningar av Dagermandikter vid samma tillfälle. Detta program genomfördes tillsammans med Enebybergs Gårds Förening.

• Frej Lindqvist berättade om sitt skådespelarliv under rubriken Svensk och finne – men fransk i sinne.

• Carl-Göran Ekerwald talade om sin kärleksrelation till Sigrid Kahle och om böckerna Sigridiana och Kom, madame, fru som han tillägnat henne.

Totalt samlade höstens program en publik på ca 320 personer.
 

2 Enebybergsbibliotekets Vänner 25 år
Föreningen EBV har verkat i Enebyberg i 25 år. Jubiléet firades genom att samtliga sex programpunkter under hösten hade fritt inträde.
Med anledning av jubiléet donerade föreningsmedlemmen och konstnären J-P Zetterström ett konstverk till föreningen: en tavla föreställande Ture Sventon. Tavlan avtäcktes av Helge Skoog i slutet av november inför en fullsatt sagohörna i biblioteket.

Hur det gick till när föreningen bildades våren 1990 framgår av bilaga 1.

 

3 Övrig verksamhet

Barn och ungdomsverksamhet

Under året förekom flera aktiviteter som riktade sig till barn och ungdom. Syftet med denna verksamhet som föreningen beskostar är att stimulera barnens läsande. Världsbokdagen den 23 april uppmärksammades med dubbla författarbesök. Martin Olczak underhöll barnen i årskurs 2 på Träffpunkten och Sofia Nordin höll fyra programpunkter under förmiddagen för årskurs 6 i Brageskolan. Dessa program genomfördes tillsammans med EFF (Föräldraföreningen i Enebyberg).

Utöver detta skedde utdelning av 55 stycken böcker till 4-åringarna och 45 stycken till 6-åringarna. Året innan var det 62 resp. 44 böcker. De s.k. Läsdagböckerna var mycket populära detta år och delades ut till 68 barn (40 barn förra året). Läsdagböckerna fungerar så att den som recenserar fyra böcker och lämnar in läsdagboken till biblioteket får en bok i present.

Julmarknad
Hösten avslutades med sedvanlig Julmarknad som denna gång drog en betydligt större publik än förra året. Det bjöds på glögg med tilltugg, lotteri och litterär tipsvandring för ungdomar och vuxna. Föreningen fick detta år fina presenter från företag på torget och på Enebyängen som kunde delas ut som lotterivinster. Även bokförsäljning av skänkta böcker förekom. En jultomte gick runt i biblioteket och över 50 önskelistor hamnade i tomtens säck. De barn som hade önskat sig en bok fick senare hämta ut en julklappsbok på biblioteket. Vidare läste Helge Skoog om Ture Sventons julafton och Frej Lindqvist om Mumintrollens julgran. Vid båda tillfällena var läshörnan i biblioteket fylld till absolut sista plats.

4 Hemsida och programblad
Föreningens hemsida med adressen www.ebvanner.se uppdateras kontinuerligt av Mariette Baecklund. Programblad skickas ut i början av vår- och höstterminen. 

5 Antal medlemmar

Föreningen hade vid slutet av året 283 hushåll som medlemmar.

 

6 Styrelseledamöter, revisorer, valberedningen och styrelsemöten
Vid föreningens årsmöte den 17 mars 2015 omvaldes Jan O. Berg till ordförande. Till styrelsen omvaldes Marianne Andersson, Mariette Baecklund, Inga von Corswant-Naumburg, Leif Edman, Carin Ekstrand, Margaretha Eriksson och Inga-Lill Wixström. Ingemar Ernberg omvaldes till styrelsesuppleant. Mattias Nilsson är i egenskap av biblioteksföreståndare adjungerad ledamot i styrelsen.

Till revisorer omvaldes Gösta Malmengård och Arne Axelson.

Maja Förberg och Barbro Axelson omvaldes till valberedningen.

Styrelsen konstituerade sig så att Margaretha Eriksson blev sekreterare och Carin Ekstrand kassör.

Styrelsen har under 2015 sammanträtt fem gånger.

7 Ekonomi
Den ekonomiska ställningen och årets resultat framgår av den nedan bifogade resultat- och balansräkningen bilaga 2 resp.3. Intäkterna uppgår till 48 431 (59 872) och kostnaderna till 59 658 (48 430), vilket innebär ett underskott på 11 227 mot ett överskott på 11 442 föregående år. Medlemsavgifterna har inbringat 27 400 (24 750). Av balansräkningen framgår att tillgångarna är 53 710 (64 484) och skulderna är 10 650 (10 197). Eget kapital är 43 060 (54 287).
Anledningen till underskottet är att föreningen för att fira sina uppnådda 25 år hade gratis entré till samtliga sex evenemang under hösten.

8 Namnfrågan för biblioteket
När det gäller frågan om att eventuellt ändra namnet på biblioteket till Stig Dagermanbiblioteket i Enebyberg så beslutade Kultur– och fritidsnämnden den 7 maj 2015 att inte ändra bibliotekets namn. Nämnden beslutade samtidigt, på vår förenings förslag, att skapa en samling av Dagermanmaterial i biblioteket för att uppmärksamma Stig Dagerman och hans anknytning till Enebyberg. Kommunen anslog 10 000 kr för detta ändamål.
I oktober invigde kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg Dagermansamlingen. Närvarande var Lo Dagerman, representanter från kommunen bl.a. kultur- och bibliotekschefen Kerstin Hassner, Bengt Söderhäll från Dagermansällskapet och större delen av EBV:s styrelse.

9 Övrigt
Biblioteksföreståndaren Mattias Nilsson slutade sin tjänst i början av september. Han efterträddes i början av november av Annemo Flank och som därefter ingår som adjungerad ledamot i EBV:s styrelse.
Den genomgång av föreningens dokumentsamlingar som inleddes tidigare slutfördes under början av året av Marianne Andersson och Margaretha Eriksson. Styrelsen har beslutat att äldre dokument nu skall överföras till Föreningsarkivet i Danderyd.
Föreningen har e-postadresser till 80 procent av medlemmarna och tar tacksamt emot ytterligare adresser för att snabbt kunna nå ut med information på ett kostnadseffektivt sätt.


Enebyberg den 15 februari 2016

Jan O. Berg                                            Marianne Andersson                               Mariette Baecklund

Inga von Corswant-Naumburg               Leif Edman                                              Carin Ekstrand

Margaretha Eriksson                              Inga-Lill Wixström                                   Ingemar Ernberg

 

(Verksamhetsber. 2015 utskick)

Bilaga 1Ture Sventon, alias Helge Skoog, föreslog att biblioteket i stället för att stängas skulle hålla öppet dygnet runt. Något som 25 år senare ser ut att kunna bli verklighet.

Tidningarna skrev och politikerna fann snart för gott att backa från alla tankar på att lägga ner biblioteket.

År 2015 är inte Enebybergsbiblioteket hotat. Besöks- och lånestatistiken är strålande.

I år börjar man, efter ett förslag av vår förening, att bygga upp en komplett samling av böcker och material av och om Stig Dagerman.

Men vem vet, andra tider kan komma…

Det är ett av många goda skäl att vara med i Enebybergsbibliotekets Vänner. Vi kommer alltid att vara på vår vakt, med Ture Sventon som ett gott föredöme.

 

Bilaga 2

Enebybergsbibliotekets Vänner   org. nr 802406-7145

 
           
           
Redovisning för verksamhetsåret 2015      
           
           
Resultaträkning        
      2015  2014
Intäkter          
Medlemsavgifter   27400  24750
Medlemsgåvor   271  100
           
Intäkter sammankomster   15320  29330
Intäkter julmarknad   5440  5692
           
Summa intäkter   48431  59872
           
Kostnader          
Kostnader sammankomster – 42071  – 30064
Kostnader julmarknad   – 684   – 943
Kontorsmaterial   – 13599  – 7748
Ungdomsverksamhet   – 6000  – 3000
Återförd reserv hörselslinga 5000  – 5000
Övriga kostnader   – 2304  – 1675
           
Summa kostnader   – 59658  – 48430
           
Årets resultat   – 11227  11442

 

Bilaga 3

Enebybergsbibliotekets Vänner   org. nr 802406-7145  
           
           
Redovisning för verksamhetsåret 2014      
           
           
Balansräkning SEK 2015   2014
           
Tillgångar          
           
Likvida medel          
Kassa     883   352
Postgiro     52827   64132
Summa tillgångar   53710   64484
           
           
Skulder och eget kapital        
           
Skulder          
Övriga skulder   0   197
Förutbetalda medlemsavgifter 10650   5000
Avsatt medel till hörselslinga 0   5000
Summa skulder   10 650   10 197
           
Eget kapital          
Balanserat resultat   35487   24045
Årets resultat   – 11227   11442
Biblioteksfond   18800   18800
Summa eget kapital   43060   54287
           
Summa skulder och eget   53710   64484
kapital