Protokoll

Fört vidårsmöte med Enebybergsbibliotekets vänner tisdagen den 20 mars 2018 i Träffpunkten, Enebyberg

Närvarande cirka 20 medlemmar.

 

§1 Förklarades mötet behörigen utlyst.

§2 De närvarande utgjorde röstlängd, att förteckna om behov skullen uppstå.

§3 Dagordning enligt stadgan fastställdes.

§4 Till mötesordförande valdes Anders Bergstrand, till mötessekreterare Leif Edman och till protokolljusterare Cecilia Sylten och Arne Axelsson.

§5 Behandlades verksamhets- och ekonomisk berättelse och lades med godkännande till handlingarna. Arne Axelsson föredrog därefter revisionsberättelsen.

§6 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet gör det gångna året.

§7 Inga motioner har inkommit.

§8

Årsavgiften fastställdes till oförändrat 100:- för hushåll. Beslöt mötet på ordförandens förslag att utse Else-Marie Molitor till avgiftsbefriad ständig medlem.

§9  I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Anders Bergstrand till ordförande, Mariette Baecklund, Carin Ekstrand, Jan P Zetterström, Christer Alm, Ann-Marie Grimfors och Leif Edman till ordinarie ledamöter och Ingemar Ernberg till suppleant samt Gösta Malmengård och Arne Axelsson till revisorer.

Som valberedning omvaldes Maja Förberg och nyvaldes Cecilia Sylten.

§10 Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet         Justeras

Leif Edman              Anders Bergstrand       Cecilia Sylten      Arne Axelsson