Protokoll från årsmötet den 14 mars 2017 för Enebybergsbibliotekets Vänner (EBV) i Träffpunkt Enebyberg

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Anders Bergstrand öppnade mötet i närvaro av över ett hundratal medlemmar. Han hälsade alla välkomna.

§2 Val av ordförande för mötet

Anders Bergstrand valdes att som ordförande leda årsmötet.

§3 Mötets behöriga utlysande 

Det konstaterades att kallelse har skett enligt stadgarna. Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§4 Upprättande av röstlängd

En namnlista över de närvarande upprättades och skulle vid behov fungera som röstlängd.

§5 Fastställande av dagordning

Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.

§6 Val av sekreterare och två justeringsmän för mötet

Till sekreterare valdes Margaretha Eriksson och till justeringsmän jämte ordföranden valdes Jan O. Berg och Johan Kihl.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning

Verksamhetsberättelsen inkl. resultat- och balansräkningen hade dels anslagits i biblioteket, dels sänts med  e-post till de medlemmar som har anmält e-postadresser (ca 80 %).

Ordföranden frågade om han närmare skulle redogöra för verksamhetsberättelsen. Mötesdeltagarna ansåg att det inte behövdes eftersom handlingarna varit tillgängliga.

Inga frågor ställdes angående årsberättelsen och årsmötet beslöt att med ett godkännande lägga den till handlingarna.

§8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Arne Axelson.

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med revisorernas förslag. Överskottet på 2 819 kr balanseras i ny räkning.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Årsmötet beslöt i enlighet med detta.

§10 Motioner 

Inga motioner hade inkommit.

§11 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslog att årsavgiften på 100 kr per hushåll behålls även för år 2018.

Årsmötet biföll styrelsens förslag.

§12 Val av ordförande, styrelseledamöter och en suppleant 

Valberedningens ledamot Maja Förberg föredrog valberedningens förslag.

Ordinarie styrelseledamöterna Inga von Corswant-Naumburg och Margaretha Eriksson hade avböjt omval.

Omval av nuvarande ordförande Anders Bergstrand föreslogs. Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

De nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Mariette Baecklund, Leif Edman, Carin Ekstrand, Ann-Marie Grimfors och J P Zetterström föreslogs till omval. Till nya ordinarie ledamot föreslogs Christer Alm.  Ingemar Ernberg föreslogs till omval som suppleant i styrelsen.

Årsmötet beslöt i enlighet med dessa förslag.

Inga och Margaretha avtackades med blommor.

§13 Val av revisorer

Enligt valberedningens förslag omvaldes Arne Axelson och Gösta Malmengård till revisorer.

§14 Val av valberedning

Ulla-Carin Giertz hade avböjt omval till valberedningen. Maja Förberg omvaldes och till ny ledamot valdes Jan O. Berg.

§15 Utse Jan O. Berg till Hedersmedlem i föreningen

Ordföranden föreslog att Jan O. Berg skulle utses till Hedersvän för föreningen med anledning av allt det han gjort för föreningen och att han har varit ordförande under många år i två olika perioder.

Årsmötet beslöt i enlighet med detta. Ordförande överlämnade ett inramat diplom till Jan.

16§ Övriga frågor

En medlem föreslog att föreningens sammankomster borde förläggas en timme tidigare på grund av att bussförbindelserna är glesare på kvällen. Samma medlem föreslog att det borde var en lägre avgift för ensamstående. Ordförande noterade synpunkterna och sade att förslagen skulle övervägas.

Inga ytterligare frågor förekom.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Margaretha Eriksson

Justeras:

Anders Bergstrand                                   Jan O. Berg                             Johan Kihl

Efter årsmötets övergick mötet till ett föredrag av författaren och kirurgen Nisse Simonson som handlade om Vårt minne utifrån hans böcker Glöm inte minnet, Hjärnpiller och Hjärnbruk. Av publikens antal och reaktioner framgick att detta var en mycket intressant och lyckad programpunkt. Ingemar Ernberg både introducerade och avtackade Nisse. Han fick en bok och blommor.

(Protokoll årsmötet 14.3.17 för justeri