Protokoll från årsmötet den 8 mars 2016 för Enebybergsbibliotekets Vänner (EBV) i Träffpunkt Enebyberg

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Jan O. Berg öppnade mötet i närvaro av ett 60-tal medlemmar. Han hälsade alla välkomna.

§2 Val av ordförande för mötet

Jan O. Berg valdes att som ordförande leda årsmötet.

§3 Mötets behöriga utlysande 

Det konstaterades att kallelse har skett enligt stadgarna. Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 

§4 Upprättande av röstlängd

En namnlista över de närvarande upprättades och skulle vid behov fungera som röstlängd.

§5 Fastställande av dagordning

Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.

§6 Val av sekreterare och två justeringsmän för mötet

Till sekreterare valdes Margaretha Eriksson och till justeringspersoner jämte ordföranden valdes Gunilla Rundqvist och Tore Svensson.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning 

Verksamhetsberättelsen inkl. resultat- och balansräkningen hade dels anslagits i biblioteket, dels genom e-post sänts till de medlemmar som har anmält e-postadresser (ca 80 %). Den har även varit tillgänglig på föreningens hemsida.

Ordföranden redogjorde kort för de genomförda programpunkterna under året och framhöll att föreningen i fjol genomförde elva programpunkter inkl. barnprogram, troligtvis de flesta under ett verksamhetsår hittills. Anledningen till de många programpunkterna var dels att föreningen har funnits i 25 år, dels Danderyds kulturbiennal 2015. Till samtliga programpunkter under hösten hade det varit fri entré med anledning av EBV:s 25-års jubileum. Detta har gjort att det uppstått ett underskott på drygt 11 000 kr under året. Föregående år hade föreningen ett i princip lika stort överskott. Tillgångarna uppgår till 53 710 kr och det egna kapitalet till 43 060 kr. Ordförande framhöll att två av de ovannämnda programpunkterna hade genomförts dels med Enebybergs Gårds förening, dels med Kyrkan. Ordföranden ansåg att detta samarbete var värdefullt för föreningen. Ordförande framhöll också att en särskild Stig Dagermansamling av böcker, akademiskat material m.m. nu finns i biblioteket. 

Ordförande informerade att biblioteket fick en ny bibliotekarie under hösten Annemo Flank.

Inga frågor ställdes angående årsberättelsen. Årsmötet beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Gösta Malmengård. Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med revisorernas förslag och underskottet på 11 227 kr skall balanseras i ny räkning.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet beslöt i enlighet med detta.

§10 Motioner 

Inga motioner hade kommit in.

§11 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslog att årsavgiften på 100 kr per hushåll behålls även för år 2017. Synpunkten om en avgift på 75 kr för ensamstående från en medlem noterades. Årsmötet biföll förslaget.

§12 Val av ordförande, styrelseledamöter och en suppleant 

Maja Förberg föredrog valberedningens förslag. 

Nuvarande ordförande Jan O. Berg sitter kvar till den 30.9.2016 och den nya ordförande Anders Bergstrand tilltärder 1.10.2016. Denna ordning föreslogs eftersom Bergstrand har andra uppdrag som han måste fullfölja fram till september. Årsmötet beslöt i enlighet med detta.

De nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Mariette Baecklund, Inga von Corswant-Naumburg, Leif Edman, Carin Ekstrand och Margaretha Eriksson omvaldes. Det beslöts att de nuvarande ordinarie ledamöterna Marianne Andersson och Inga-Lill Wixström avgår från styrelsen.

Till nya ordinarie ledamöter valdes Ann-Marie Grimfors och J P Zetterström

Ingemar Ernberg omvaldes till suppleant i styrelsen. Annemo Flank i egenskap av biblioteksföreståndare är adjungerad ledamot i styrelsen.

§13 Val av två revisorer

Enligt valberedningens förslag omvaldes Arne Axelson och Gösta Malmengård till revisorer.

§14 Val av valberedning

Barbro Axelson har avböjt omval till valberedningen. Maja Förberg omvaldes och till ny ledamot valdes Ulla-Carin Giertz. 

§15 Övriga frågor

En medlem föreslog att en ny film av Roger Persson om Stig Dagerman borde visas i något sammanhang. Förslaget skall beaktas och det skall också undersökas om inte filmen redan finns att tillgå i den ovannämnda Dagermansamlingen i biblioteket.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet 

Margaretha Eriksson

Justeras:

Jan O. Berg                                    Gunilla Rundqvist                                           Tore Svensson

Efter årsmötets formella del övergick mötet till att lyssna på: Helge Skoog  Larmar och gör sig till.  Helge berättade om minnen och möten under sitt liv som skådespelare. Han interagerade också med publiken genom att de fick ge förslag på känslor som Helge sedan improviserade. Föredraget väckte många minnen och igenkännanden hos publiken och var mycket uppskattat.