Protokoll från årsmötet den 17 mars 2015 för Enebybergsbibliotekets Vänner (EBV) i Träffpunkt Enebyberg

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Jan O. Berg öppnade mötet i närvaro av ett 50-tal medlemmar. Han hälsade alla välkomna.

§2 Val av ordförande för mötet

Jan O. Berg valdes att som ordförande leda årsmötet.

§3 Mötets behöriga utlysande 

Kallelse har skett enligt stadgarna. Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§4 Upprättande av röstlängd

Årsmötet beslöt att röstlängd skulle upprättas endast om omröstning skulle begäras under mötet.

§5 Fastställande av dagordning

Årsmötet godkände dagordningen.

§6 Val av sekreterare och två justeringsmän för mötet

Till sekreterare valdes Mariette Baecklund och till justeringspersoner jämte ordföranden valdes Gunilla Rundqvist och Tore Svensson.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning

Verksamhetsberättelsen inkl. resultat- och balansräkningen hade dels anslagits i biblioteket, dels genom e-post sänts till de medlemmar som har anmält e-postadresser (ca 80 %).

Ordföranden redogjorde för de genomförda programpunkterna under årets som inleddes i januari av författaren Lena Andersson som samtalade med EBV:s styrelsemedlem Ingemar Ernberg utifrån hennes bok Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek. I slutet av januari var det igen dags för en barnteater med Musikteatern 89 som spelade Leoparden som tappade en fläck för ett 60-tal barn och vuxna. I samband med årsmötet i början av februari talade redaktören Ulf Schöldström från Grönköpings Veckoblad under rubriken Grönköping i våra hjärtan. I mitten av mars framträdde Sara Danius som då nyligen blivit utsedd till ledamot av Svenska Akademien. Hon talade kring tema utifrån sin bok Den blå tvålen. Precis i slutet av april uppträdde skådespelaren och författaren Frej Lindqvist. Han talade under rubriken Finskt, svenskt och franskt.

Vårsäsongen avslutades den 18 maj då skulpturen Manuskript av Lars Kleen till minne av Stig Dagerman invigdes i parken som bär hans namn. Invigningen samlade närmare 500 personer.

Hösten inleddes i mitten av september av deckarförfattaren Ulf Durling som också länge varit verksam som psykiatriker på Danderyds sjukhus. Han kåserade om deckargenren utifrån rubriken för föredraget Om mord på bibliotek I mitten på september ordnades barnteatern Tivolidrömmar som Cirkus Tigerbrand . EBV ordnade tre programpunkter i oktober, det första var ett extra insatt program med anledning att Stig Dagermans födelsedag den 5 oktober. Enebybergs Gårds Förening var medarrangör.  Programmet inleddes med ljuständning i Stig Dagermans park och några korta minnesord. Därefter följde en visning av filmen som dokumenterar Dagermanprojektet och som gjorts av KlappCo/Anders Klapp

Några dagar senare besökte förre moderatledaren Ulf Adelsohn föreningen. Han presenterade sin då nyutkomna självbiografi Med liv och lust. I mitten på oktober samlade professor Hugo Lagercrantz cirka 75 personer då han talade utifrån sin senaste bok Hjärnbrus. I början av november ordnade föreningen sitt sista författarbesök för säsongen denna gång tillsammans med Enebykyrkan. Vid det talade författaren Niklas Rådström om sin senaste bok Boken som är en återgestaltning av bibliska berättelser

Årets resultat uppgick till 11 442 kronor. Ett ovanligt gott resultat, framhöll ordföranden. Föreningen har haft välbesökta arrangemang under året, somliga föredragshållare har ställt upp gratis och dessutom var försäljningen på julmarknaden ovanligt god.

Inga frågor ställdes på årsberättelsen och årsmötet beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Gösta Malmengård. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet beslöt i enlighet med detta.

§10 Motioner 

Inga motioner hade kommit in.

§11 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslog att årsavgiften på 100 kr per hushåll behålls även för år 2015.  Årsmötet biföll förslaget.

§12 Val av ordförande, styrelseledamöter och en suppleant 

Maja Förberg föredrog valberedningens förslag. I enlighet med detta omvaldes nuvarande ordförande Jan O. Berg till att fortsätta på den posten. Nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Marianne Andersson, Mariette Baecklund, Inga von Corswant-Naumburg, Leif Edman, Carin Ekstrand, Margaretha Eriksson och Inga-Lill Wixström omvaldes.

Ingemar Ernberg omvaldes till suppleant i styrelsen. Mattias Nilsson är i egenskap av biblioteksföreståndare adjungerad ledamot i styrelsen.

§13 Val av två revisorer

Enligt valberedningens förslag omvaldes Arne Axelson och Gösta Malmengård till revisorer.

§14 Val av valberedning

Maja Förberg och Barbro Axelson omvaldes till valberedningen.

§15 Information om namnfrågan för biblioteket.

I sitt tal under invigningen av Dagermanstatyn  den 18 maj framförde ordföranden för Danderyds kultur- och fritidsnämnd Anders Bergstrand tanken att låta Enebybergsbiblioteket få bära Stig Dagermans namn, påminde ordföranden.  Styrelsen för Enebybergsbibliotekets vänner ställde sig mycket positiva till förslaget och kultur- och fritidsnämnden fattade beslut att genomföra en namnändring. Nämnden fick strax bakläxa, den var tekniska nämnden som skulle fatta den typen av beslut. Men även det ändrades och frågan ligger nu åter på kultur- och fritidsnämndens bord. Under tiden har en namninsamling startats mot den föreslagna namnändringen av biblioteket. Under vårvintern har det därför funnits två listor utlagda på biblioteket en för namnändringen och en emot.

Namninsamlingen för namnändring till Dagermanbiblioteket i Enebyberg avslutades i och med vecka 12 och skickades till kultur- och fritidsnämnden.

§16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Mariette Baecklund

Justeras:

Jan O. Berg Gunilla Rundqvist  Tore Svensson

Efter årsmötets formella del övergick mötet till att lyssna till pianisterna IngMarie Landin och Anna Strååt som spelade Allsköns musik för 4 händer. För styrelsens del avslutades verksamhetsåret med en samling hemma hos Inga von Corswant-Naumburg och hennes man Nils som lämpligt nog bor vid Enebybergs Torg.